Business Conditions / Warranty Claim Police / Obchodní podmínky / Reklamační řád

 

Business Conditions

 

These General Terms and Conditions(GTC) govern the relationship between PETER BOULDERING (hereinafter the "Seller") and customers (hereinafter the “Buyer(s)”).

 

I. The General Terms

 

The Buyer is obliged to get acquainted with Warranty Claim Policy and General Terms and Conditions of Sale before ordering any goods PETER BOULDERING 

The Seller

PETER BOULDERING, Petr Stech, ID.69558701, Boubinska 121, 385 01 Vimperk, Czech Republic. Email: office@peterbouldering.com

The Buyer

The Buyer is End User or Businessman. The Buyer is aware of the fact that by buying the products offered by the Seller he gets no right to use registered marks, business names, companys logos or patents of the Seller or other firms, unless it is agreed otherwise by a special contract.

 

II. Confidentiality and protection of information

 

Seller declares that all personal data are confidential and will only be used for the execution of the contract with the Buyer and these data will not be made public or or provided to third parties etc. with the exception of data needed for transportation of the goods or the method of payment concerning the goods ordered (use of  name  and shipping address).

 

III. Order processing

 

 • All orders are considered binding.
 • The Seller is entitled to change this price in view of actual situation on the market and depending on the foreign currency exchange rate development.
 • We recommend the Buyer to reported accurate and truthful information to the order form. The Seller will confirm the order by e-mail message, in which you have the last chance to check the accuracy of the completed data. If you find any mistakes contact us immediately.
 • If the prices of the goods are changed during the processing and sending, Buyer will get the goods for the price valid in made order.
 • Seller reserves the right contact the Buyer by phone or email to verify or clarify the order, in case of a higher order value, any missing or inaccurate data, etc.   

 

IV. Payment Terms

 

Bank account number for Czech Republic: 239139696/0300

Bank account number for international payment:

   Issuing Bank: CSOB, a.s.
   SWIFT: CEKOCZPP
   IBAN: CZ54030000000002398007754
   Account No.: 2398007754
   Bank code: 0300

 

International account number format is sent by e-mail to the Buyer with the price of postage and packing according to the applicable fare transport services.

Variable symbol is identical to the ID of your order, you receive the confirmation     e-mail. Paid goods will be prepared and immediately sent after receipt of your payment.

Payment Terms:

a)        cash payment at the cash desk

b)        payment via COMGATE payment gateway

c)        payment by money transfer (bank payment order)

 

Goods remain the property until full payment of the seller.

 

V. Terms of delivery

Personal pickup:

Goods can be collected only by a person, who must sufficiently identify himself with a valid identity card or with a valid passport.

 

Delivery through a shipping company:

Goods can be send to the Buyer by a shipping company General Parcel Czech or by Czech post. The shipping company guarantees the delivery of the shipment anywhere in CR within 1-3 working days. Delivery time is between 8 a.m. – 5 p.m. Seller reserves the right to grant an extension in special cases arising from force majeure or in cases where no objective reasons can be made in the expected delivery time. In this case, the customer will be notified. Seller reserves the right to refuse an order in case of speculative nonstandard composition or quantity.

1. Place of delivery is the address, which the Buyer states in the order form (shipping address).

2. Part of the order goods is the invoice – further on referred as warranty certificate.

 

Before accepting the shipment from the forwarder the Buyer is obliged to check the state and condition of shipment (number of packages, damage of box) as per the accompanying delivery note and to refuse to accept incomplete or damaged shipment. Damaged or incomplete shipment must be reported without any delay to e-mail address pad@pad.cz. Damage Protocol has to be signed with the forwarder and sent via fax or e-mail to the Seller. If the Buyer accepts the shipment by signing the documents of the forwarder, he has no right to make a subsequent warranty claim on the damaged or incomplete shipment.

 

VI. Withdrawal from the Contract

 

According to Act No. 367/2000 of 14th September 2000, the Buyer has the right to withdraw from the contract within 14 days from the date of delivery provided he did not order the goods personally and it were delivered via forwarder. If the Buyer decides to withdraw from the contract within this time limit, he must meet the conditions listed below:

Goods sent and delivered on the Sellers address must be in original packaging, undamaged, complete(including accessories, warranty certificate, manual, etc.) and with a copy of the bill of sale. Do not send goods on cash collection delivery basis – it will not be accepted. We recommend you to insure the goods. If any of the above conditions are not adhered to, the Seller has the right to reject the returned goods or reduce the value for which the goods will be accepted back. If all the above conditions for returning of goods are met your money for the goods will be send by a bank transfer on your account in 30 days after the goods have been received by PETER BOULDERING at the latest.

 

VII. Warranty

 

Conditions of warranty on goods are governed by Sellers Warranty Claim Policy and by legal regulations in force in the Czech Republic.

 

VIII. Final provisions

 

These General Terms and Conditions are effective and supersede all previous provisions and practices. The Seller reserves the right to change these General Terms and Conditions without previous notice.

 

PETER BOULDERING

 

Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností PETER BOULDERING (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

 

I. Základní ustanovení

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

PETER BOULDERING, Petr Štěch, IČ:69558701, Boubínská 121, 385 01 Vimperk, Czech Republic. Email: office@peterbouldering.com

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

III. Objednávání

 

· Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.

· Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

· Cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

· Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

· Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky nebo emailem kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

 

IV. Platební podmínky

 

Číslo účtu pro objednávky v ČR: 239139696/0300

Mezinárodní formát čísla účtu je zaslán po objednávce e-mailem zákazníkovi spolu s částkou balného a poštovného dle platných tarifů přepravní služby.

Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží Vám bude připraveno a obratem po obdržení platby na náš účet bude odesláno.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti při nákupu a osobním převzetí zboží

b) platba pomocí platební brány COMGATE

c) platba předem bankovním převodem 

V případě dodání zboží mimo Českou Republiku je požadována platba předem.


Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

V. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 

Zasílání přepravní službou:

Při využití přepravy službou České pošty je doba doručení 1 - 3 pracovní dny od potvrzení o expedici objednávky. Doručovací doba bývá mezi 8:00 – 17:00. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník upozorněn. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či množství.

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak).

2. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

Kupujícímu je doporučen postup, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu pad@pad.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

VII. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura).

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

PETER BOULDERING

 

Warranty Claim Policy

Any claims are governed by applicable law (Civil Code for individuals, the Commercial Code for legal entities).

 

I. General Provisions

 

This Warranty Claim Policy describes the normal business cooperation between a Buyer and the company PETER BOULDERING/Petr Stech (hereinafter the “Seller”). The Buyer is obliged to get acquainted with Warranty Claim Policy and General Terms and Conditions of Sale before ordering any goods from PETER BOULDERING. By accepting goods from the Seller, the Buyer agrees with the Warranty Claim Policy outlined below. Should the goods not be taken over by the Buyer personally, the handover of goods shall be understood as the moment the goods are handed over to the carrier.

As a document of warranty (warranty certificate), company PETER BOULDERING will issue for each item purchased a bill of sale (invoice – further on referred as warranty certificate) containing all necessary data for submission of a warranty claim (item description, unit price, number of items…).

 

II. Warranty period

 

The legal warranty period is generally 24 months for all goods, unless the goods stated. The warranty period begins when the Buyer takes delivery of the goods, i.e., on the day listed on the warranty certificate.

 

III. Terms of warranty

 

a) We recommend the Buyer to check the condition of goods (consignment) right before accepting it from forwarder (number of packages, damage of box) and to reject the taking over of the damaged consignment. Eventual damage or incompleteness of the consignment caused by the forwarder needs to be settled with the forwarder and not with the seller. If the Buyer accepts the packaging showing obvious damage or incompleteness from the carrier and confirms that by signing the delivery note then it is not possible to additionally make a warranty claim.

b) We recommend the buyer to inform the seller about eventual damage or incompleteness on office@peterbouldering.com as soon as possible. If the Buyer accepts the packaging showing obvious damage or incompleteness from the carrier and confirms that by signing the delivery note then it is not possible to additionally make a warranty claim. The Buyer is entitled to submit the warranty claim to the seller only for faulty goods which were purchased from the Seller. Claim has to be raised before the expiration of the warranty period.(see warranty certificate – bill of sale).

c) Warranty claim is to be placed at PETER BOULDERING, Petr Stech, Inocencova 25, 385 01 Vimperk.

d) In case of waranty claim the defective goods may be sent to the seller’s seat by mail or via forwarder. The package must be visibly marked “REKLAMACE” and should contain: the goods being claimed (including all accessories), a copy of the bill of sale, a detailed description of the defect, and sufficient contact information for the Buyer (return address, telephone number). Goods sent at the expense of the Seller will not be accepted!

e) The Buyer has to prove the validity of warranty by submitting the bill of sale, and if the goods have been previously claimed under warranty, he must also submit that previous warranty claim.

f) The warranty does not apply to defects caused by:

 • mechanical damage to the goods
 • mechanical damage to the goods during the transfer (see above)
 • inexpert installation, handling or service (use) in contravention of the conditions listed in the documentation or of general principles (if the documentation of these goods exists)
 • use of the goods under conditions which do not correspond to the parameters and requirements listed in the documentation (if the documentation of these goods exists)
 • damage to the goods through excessive load, overuse or use in contravention of the conditions listed in the documentation or of general principles
 • goods modified by the customer (painted, bent, etc.)
 • damage to the goods by natural elements or force majeure

 

IV.    Warranty claims processing

 

We recommend to inform us about claims of goods by e-mail as soon as possible.

The defective goods may be sent to our seat by via forwarder as a recommended package.

The package should contain the goods being claimed (including all accessories), a detailed description of the defect, a copy of the bill of sale, and sufficient contact information for the Buyer (return address, telephone number).

The warranty claim will be processed by the Seller without unnecessary delay and within maximum of 30 days from the date the Buyer submits the warranty claim.

The terms of this Warranty Claim Policy are set in accordance with and are governed by Act No. 40/1964 Coll. the Civil Code, as amended by Act No. 136/2002 Coll. And Act No. 320/2002 Coll. Furthemore Act. No. 634/1992.

PETER BOULDERING

 

Reklamační řád

  

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

 

I. Všeobecná ustanovení

 

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je PETER BOULDERING/Petr Štěch. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Převzetí zboží kupujícím je okamžik převzetí zboží od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství...).

 

II. Délka záruky

 

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

 

III. Záruční podmínky

 

a) Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

b) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: office@peterbouldering.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

c) Místem pro uplatnění reklamace je PETER BOULDERING, Petr Štěch, Inocencova 25, 385 01 Vimperk.

d) Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

e) Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

f) Záruka se nevztahuje na:

 • mechanické poškození zboží,
 • poškození zboží vzniklá při přepravě (viz výše),
 • poškození zboží neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s dokumentací nebo všeobecnými zásadami (pokud dokumentace u zboží existuje),
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud dokumentace u zboží existuje),
 • poškození vzniklá nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud dokumentace u zboží existuje),
 • na zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • poškození zboží přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

IV. Postup při reklamaci

 

Informujte nás o reklamaci e-mailem.

Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu provozovny.

Do zásilky uveďte důvod reklamace. Pro uznání záruky je vhodné z důvodu urychlení reklamace doložit reklamovaný výrobek dokladem o nákupu zboží!

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 598, 616 - 627
a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

                                                                                                                                                                                                PETER BOULDERING