WARRANTY CLAIM POLICY

Warranty Claim Policy

Any claims are governed by applicable law (Civil Code for individuals, the Commercial Code for legal entities).

 

I. General Provisions

 

This Warranty Claim Policy describes the normal business cooperation between a Buyer and the company PETER BOULDERING (hereinafter the “Seller”). The Buyer is obliged to get acquainted with Warranty Claim Policy and General Terms and Conditions of Sale before ordering any goods from PETER BOULDERING. By accepting goods from the Seller, the Buyer agrees with the Warranty Claim Policy outlined below. Should the goods not be taken over by the Buyer personally, the handover of goods shall be understood as the moment the goods are handed over to the carrier.

As a document of warranty (warranty certificate), company PETER BOULDERING will issue for each item purchased a bill of sale (invoice – further on referred as warranty certificate) containing all necessary data for submission of a warranty claim (item description, unit price, number of items…).

 

II. Warranty period

 

The legal warranty period is generally 24 months for all goods, unless the goods stated. The warranty period begins when the Buyer takes delivery of the goods, i.e., on the day listed on the warranty certificate.

 

III. Terms of warranty

 

a) We recommend the Buyer to check the condition of goods (consignment) right before accepting it from forwarder (number of packages, damage of box) and to reject the taking over of the damaged consignment. Eventual damage or incompleteness of the consignment caused by the forwarder needs to be settled with the forwarder and not with the seller. If the Buyer accepts the packaging showing obvious damage or incompleteness from the carrier and confirms that by signing the delivery note then it is not possible to additionally make a warranty claim.

b) We recommend the buyer to inform the seller about eventual damage or incompleteness on shop@aix.cz as soon as possible. If the Buyer accepts the packaging showing obvious damage or incompleteness from the carrier and confirms that by signing the delivery note then it is not possible to additionally make a warranty claim. The Buyer is entitled to submit the warranty claim to the seller only for faulty goods which were purchased from the Seller. Claim has to be raised before the expiration of the warranty period.(see warranty certificate – bill of sale).

c) Warranty claim is to be placed at PETER BOULDERING, Petr Stech, Inocencova 25, 385 01 Vimperk.

d) In case of waranty claim the defective goods may be sent to the seller’s seat by mail or via forwarder. The package must be visibly marked “REKLAMACE” and should contain: the goods being claimed (including all accessories), a copy of the bill of sale, a detailed description of the defect, and sufficient contact information for the Buyer (return address, telephone number). Goods sent at the expense of the Seller will not be accepted!

e) The Buyer has to prove the validity of warranty by submitting the bill of sale, and if the goods have been previously claimed under warranty, he must also submit that previous warranty claim.

f) The warranty does not apply to defects caused by:

 • mechanical damage to the goods
 • mechanical damage to the goods during the transfer (see above)
 • inexpert installation, handling or service (use) in contravention of the conditions listed in the documentation or of general principles (if the documentation of these goods exists)
 • use of the goods under conditions which do not correspond to the parameters and requirements listed in the documentation (if the documentation of these goods exists)
 • damage to the goods through excessive load, overuse or use in contravention of the conditions listed in the documentation or of general principles
 • goods modified by the customer (painted, bent, etc.)
 • damage to the goods by natural elements or force majeure

 

IV.    Warranty claims processing

 

We recommend to inform us about claims of goods by e-mail as soon as possible.

The defective goods may be sent to our seat by via forwarder as a recommended package.

The package should contain the goods being claimed (including all accessories), a detailed description of the defect, a copy of the bill of sale, and sufficient contact information for the Buyer (return address, telephone number).

The warranty claim will be processed by the Seller without unnecessary delay and within maximum of 30 days from the date the Buyer submits the warranty claim.

The terms of this Warranty Claim Policy are set in accordance with and are governed by Act No. 40/1964 Coll. the Civil Code, as amended by Act No. 136/2002 Coll. And Act No. 320/2002 Coll. Furthemore Act. No. 634/1992.

PETER BOULDERING

 

Reklamační řád

  

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

 

I. Všeobecná ustanovení

 

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je PETER BOULDERING. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Převzetí zboží kupujícím je okamžik převzetí zboží od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství...).

 

II. Délka záruky

 

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

 

III. Záruční podmínky

 

a) Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

b) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: shop@aix.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

c) Místem pro uplatnění reklamace je PETER BOULDERING, Petr Stech, Inocencova 25, 385 01 Vimperk.

d) Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

e) Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

f) Záruka se nevztahuje na:

 • mechanické poškození zboží,
 • poškození zboží vzniklá při přepravě (viz výše),
 • poškození zboží neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s dokumentací nebo všeobecnými zásadami (pokud dokumentace u zboží existuje),
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud dokumentace u zboží existuje),
 • poškození vzniklá nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud dokumentace u zboží existuje),
 • na zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • poškození zboží přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

IV. Postup při reklamaci

 

Informujte nás o reklamaci e-mailem.

Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu provozovny.

Do zásilky uveďte důvod reklamace. Pro uznání záruky je vhodné z důvodu urychlení reklamace doložit reklamovaný výrobek dokladem o nákupu zboží!

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 598, 616 - 627
a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

                                                                                                                                                                                                PETER BOULDERING